Świadectwo Biblii o boskości Chrystusa

Pismo Święte o Bogu Ojcu,
lub ogólnie o Bogu
Pismo Święte o Chrystusie
Od wieków na wieki Tyś jest, o Boże. Ps. 90, 2Tron Twój jest utwierdzony od dawna, Ty jesteś od wieczności. Ps. 93, 2

Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. Iz. 46, 6
Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od wieczności. Mich. 5,1

A do Syna rzecze: Tron twój, o Boże, na wieki wieków. Heb. 1, 8

Ja jestem pierwszy i ostatni, Ja jestem tym, który żyje, a byłem umarły. Obj. 1, 17-18
Czy nie ja wypełniam niebo i ziemię? - mówi Jahwe. Jer. 23, 24


Jahwe to jest, który idzie przed tobą, On jest przy tobie, on cię nie zawiedzie. 5 Moj. 31, 8
Ten który zstąpił to ten sam, co wstąpił daleko ponad wszelkie niebiosa, aby wypełnić wszystko. Ef. 4, 10

A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Mat. 28, 20
Ja jestem Jahwe, ja się nie zmieniam. Mal. 3, 6 Jezus Chrystus ten sam, wczoraj, dzisiaj i na zawsze. Heb. 13, 8
Ja jestem Bóg Wszechmogący. I Moj. 17, 1

Cokolwiek się upodobało Jahwe, to uczynił na Niebie ni na ziemi. Ps.135, 6
Ja jestem alfa i omega, ... Wszechmogący. Obj. 1, 8

Cokolwiek On czyni, to i Syn czyni. J 5, 19
Czy możesz badaniem zgłębić Boga? Job 11, 7
Jak Ojciec mnie zna, ... J 10, 15

O głębokości bogactwa mądrości i poznania Boga! Jego drogi są nie do wyśledzenia! Rzym. 11, 33

Nie są znane ślady Twych stóp. Ps. 77, 19
Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. Mat. 11, 27
.. tak i ja znam Ojca. J 10, 15

... niezgłębione bogactwo Chrystusa. Ef. 3, 8


Miłość Chrystusa, która przewyższa poznanie. Ef. 3, 19
Ja jestem Jahwe, twój Bóg, Święty Izraela. Iz. 43, 3

Bogiem prawdy, bez fałszu. V Moj. 32, 4
Wy zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego. Dz. 3, 14

Ja jestem drogą, prawdą .. J 14, 6
... bez grzechu. Heb. 4, 15
Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. I Moj. 1, 1

Ja jestem Jahwe, Stwórca wszystkiego, który sam rozpostarł niebiosa, który mocą swoją utwierdził ziemię. Iz. 44, 24

Pan uczynił wszystko dla siebie. Prz. 16, 4
Na początku było Słowo. J 1,1


Wszystko przez Niego powstało. J 1, 3Przez Niego zostało stworzone wszystko to, co jest w niebie, i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, trony, panowania, zwierzchności i moce. Wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego. Kol. 1, 16

Ty zachowujesz wszystko. Neh. 9, 6

W nim żyjemy. Dz. 17, 28
.. wszystko w Nim stoi. Kol. 1, 17

Ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. J 14, 19
Które we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, Król królów, Pan panów,

Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. (1 Tym. 6, 15- 16).
A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów. Obj. 19,16


I dano Mu władzę i chwałę, i królestwo, aby Mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza - władzą wieczną, niezmienną, Jego królestwo - niezniszczalne. Dan. 7, 14
Ty, jedynie Ty znasz serca synów ludzkich. 1 Król. 8, 39 I poznają wszystkie zbory, że Ja jestem ten, który bada nerki i serca. Obj. 2, 23
Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? 1 Moj. 18:25 My wszyscy musimy stanąć przed sądową stolicą Chrystusa. 2 Kor. 2, 15
Jahwe na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo Jego panuje nad wszystkim. Ps. 103, 19

Jahwe będzie Królem nad całą ziemią. W owym dniu będzie jeden Pan i jedne Jego imię. Zach. 14, 9
Ty jedynie, którego imię jest Jahwe, jesteś najwyższy ponad całą ziemią. Ps. 83, 6
On jest Panem wszystkiego. Dz. 10, 36Lecz dla nas jest jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje, a my w nim. 1 Kor. 8, 6

Bóg dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imiona. Fil. 2, 9

Aby we wszystkim miał pierwszeństwo. Kol. 1, 18
Na nieprawych ześle deszcz pułapek, ogień i siarkę, oraz straszliwą burzę. Ps. 11, 6


Pomsta do Mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan. Rzym. 12, 19
Dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. Rzym. 2, 5
Pan Jezus będzie objawiony z nieba wraz z potężnymi aniołami, w płomieniu ognia,
biorąc pomstę na tych, którzy nie znają Boga.2 Tes. 1, 8

I przed gniewem Baranka, gdyż nadszedł ów wielki dzień Jego gniewu, a któż może się ostać? Obj. 6, 16-17
Oto Pan Bóg przyjdzie z potężnym ramieniem, a Jego zapłata jest z Nim. Iz. 40, 10
Ty odpłacasz każdemu według uczynków jego. Ps. 62, 12
Oto przychodzę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według uczynków jego. Obj. 22, 12
Do kogo przyrównacie Boga? Iz. 40, 18
Jedynego prawdziwego Boga, i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. J 17, 3
On jest obrazem niewidzialnego Boga .. Kol. 1, 15
On jest .... odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi. Heb. 1, 3

... w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. 1 J 5, 20
Jahwe, Boga swego, będziesz się bał, jemu będziesz służył, przy nim będziesz trwał ...V Moj. 10, 20


Efraimie! ... Jestem jak cyprys zielony, dzięki mnie wyrośnie twój owoc. Oz. 14:8

Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie.

Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie. J 15, 4-5
Umocnij mnie, według słowa Twego. Ps. 119, 28 Wszystko mogę przez Chrystusa, który mnie umacnia. Fil. 4, 13
W Tobie jest moja nadzieja. Ps. 39, 8

Błogosławiony mąż, który ufa Jahwe, którego nadzieją jest Jahwe. Jer. 17, 7
... Jezusa Chrystusa, naszej nadziei. 1 Tym. 1, 1
Błogosławieni ci, którzy pokładają w Nim ufność. Ps. 2, 12
... Chrystus w was, nadzieja chwały. Kol. 1, 27
Okryje cię swymi piórami, a w cieniu Jego skrzydeł będziesz ufał. Ps. 91, 4 Jak często chciałem zgromadzić dzieci twoje jak kwoka zgromadza swe kurczęta pod swe skrzydła.Mat. 23, 37
Ja, jedynie Ja jestem Jahwe, a oprócz mnie nie ma Zbawiciela. Iz. 43, 11

a oprócz mnie nie ma Zbawiciela.


a oprócz mnie nie ma Zbawiciela.


a oprócz mnie nie ma Zbawiciela.


a oprócz mnie nie ma Zbawiciela.a oprócz mnie nie ma Zbawiciela.
a oprócz mnie nie ma Zbawiciela.
a oprócz mnie nie ma Zbawiciela.
I nadasz Mu imię Jezus, gdyż On zbawi swój lud od ich grzechów. Mat. 1, 21

Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. 1 Tym. 1, 15

Wierzymy, że przez łaskę Jezusa Chrystusa będziemy zbawieni. Dz. 15, 11

On stał się Sprawcą zbawienia wiecznego tych wszystkich, którzy są Mu posłuszni. Heb. 5, 9
Dlatego też, może zbawić do końca tych, którzy przychodzą do Boga przez Niego. Heb. 7, 25

I oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzą- cym gniewem Bożym. 1 Tes. 1, 10

Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana na szego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. 2 Piotr. 3:18

To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzy- żowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych; dzięki Niemu ten oto stoi zdrów przed wami.
On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym.
I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Dz. 4, 10.12
I pozna wszelkie ciało, że Ja, Jahwe, Mocarz Jakubowy, jestem twoim Zbawcą i Odkupicielem. Izaj. 49, 26
Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach ... Tyt. 2, 13-14
U Ciebie jest źródło życia; w Twojej światłości ujrzymy światłość. Ps. 36, 9 W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. J 1, 1
Jahwe Zastępów połknie śmierć w zwycięstwie i zetrze łzę z każdego oblicza, i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział. Iz. 25, 8

Wykupię ich z mocy grobu, wybawię ich od śmierci. O śmierci, Ja będę twoimi plagami; O grobie, Ja będę twym zniszczeniem. Oz. 13, 14
A teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez ewangelię. 2 Tym. 1:9-10


... aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła,
I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli.
Heb. 2, 14-15

Kto od dawien dawna to przepowiedział, kto od dawien dawna zwiastował? Czy nie Ja, Jahwe, poza którym nie ma Boga?

Oprócz mnie nie ma żadnego boga sprawiedliwego i wybawiciela.


Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego.Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano, będzie przysięgał wszelki język,

Mówiąc: Jedynie w Jahwe jest zbawienie i moc,


do Niego przyjdą ludzie,

a wszyscy ci, którzy się na niego gniewali będą zawstydzeni.

Lecz całe potomstwo Izraela będzie usprawiedliwione w Jahwe i chlubić się Nim będzie.
Iz. 45. 21-25
... i Słowo było Bogiem. J 1, 2
A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy.

On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. 1 J 2, 1-2
Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. J 1, 29
A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. J 6, 40

Wszak wszyscy staniemy przed sądową stolicą Chrystusa. Bo napisano: Jako żyję, mówi Pan, każde kolano się przede Mną ugnie i każdy język wyznawać będzie Boga. Rzym. 14, 10-11

Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią. Filip. 2, 10
... beze Mnie nic uczynić nie możecie. J 15, 5... pociągnę wszystkich do siebie. J 12, 32

... wrogowie krzyża Chrystusowego, których końcem jest zatracenie. Fil. 3, 18 - 19

Oto idą dni - mówi Pan - że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl: Będzie panował jako król i mądrze postępował; i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi.... a to jest jego Imię, którym go zwać będą: Jahwe sprawiedliwością naszą. Jer. 23, 5-6
Który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego.
Rzym. 4, 25
Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Gal. 6, 14
Ojcze nasz, który jesteś w niebie,


Święć się Imię Twoje,


Przyjdź Królestwo twoje,
Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,

I przebacz nam nasze winy, Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom,
... Syn człowieczy, który jest w niebie. J 3, 13

Aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione. 2 Tes. 1, 12

W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiecznego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 2 P 1, 11

... gdyż Chrystusowi Panu służycie. Kol. 3, 24
Który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności, i moce.
1 P 3, 22

On będzie pasł swą trzodę jak pasterz. Iz. 40, 11

... przebaczając sobie nawzajem, jak Chrystus wam przebaczył tak i wy. Kol. 3, 13

I nie wódź nas na pokuszenie,
Ale nas zbaw od złego,
Bo Twoje jest Królestwo, i moc, i chwała na zawsze. Amen.
... owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je.
Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. J 10, 3. 27

... i Pana Jezusa Chrystusa,
Który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego. Gal. 1, 3-4

... Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków. Obj. 11, 15
I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Obj. 1, 6
Ja, jedynie Ja, jestem tym, który przez wzgląd na siebie samego może zmazać twoje przestępstwa, a twoich grzechów nie wspomnę. Iz. 43, 25


Wtedy Jahwe przeszedł obok niego, a on zawołał: Jahwe, Jahwe, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność,
Zachowujący łaskę dla tysięcy, przebaczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia! 2 Moj. 34, 6-7
Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. 1 J 1, 7


Synu, odpuszczone są grzechy twoje. Mar. 2, 5
Gdyż byłeś schronieniem słabemu, schronieniem ubogiemu w jego niedoli, ucieczką przed powodzią, cieniem przed upałem. Iz. 25, 4[Jahwe] Obraca burzę w ciszę, tak, że milkną nawałnice ich. Ps. 107, 29
Oto król będzie królował w sprawiedliwości ...mąż ów będzie jako zasłona od wiatru, i jako zakrycie przed powodzią; jako strumienie wód na miejscu suchym, jako cień skały wielkiej w ziemi spragnionej; Iz. 32, 1-2


Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Mat. 8, 26
Napoję zaiste duszę spracowaną, a wszelką duszę smutną nasycę. Jer. 31, 25
Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni ... a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Mat. 11, 28.29
I wyleję Mego Ducha na wszelkie ciało ...Joel 2, 28A teraz Pan Bóg, posłał mnie i Jego Duch. Iz. 48, 16

... Duch Ojca waszego .. Mat. 10, 20
A gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca przychodzi, On o Mnie świadczyć będzie. J 15, 26

... poślę Go do was. J 16, 7


Prawicą tedy Bożą będąc wywyższony, a obietnicę Ducha Świętego wziąwszy od Ojca, wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Dz. 2, 33

A to jest miłość Boża, że przestrzegamy Jego przykazań. 1 J 5, 3

Będziesz mnie prowadził według rady swej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Ps. 73, 24
Jeśli Mnie miłujecie, przykazań Moich przestrzegać będziecie. J 14, 15

I przyjmę was do siebie. J 14, 3
Dałem im chwałę, którą Ty Mi dałeś. J 17, 22
Jeśli jestem Mistrzem, to gdzie jest bojaźń przede Mną? - mówi Jahwe Zastępów. Mal. 1, 6
Jahwe, Boga twego, będziesz się bał, jemu służył, przy nim trwał ... 5 Moj. 10, 20
Jeden jest Mistrz wasz, Chrystus. Mat. 23, 8.10

Gdyż Chrystusowi Panu służycie. Kol. 3, 24
Twoim Stwórcą jest twój małżonek, Jego imię Jahwe Zastępów. Iz. 54, 5 Ten, który ma oblubienicę jest Oblubieńcem. J 3, 29
Oblubienica, małżonka Baranka. Obj. 21, 9
Lecz z łaski Bożej jestem tym, czym jestem.
1 Kor. 15, 10
Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna wszystkim ludziom, Tyt. 2:11
Umacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. 2 Tym. 2, 1
Ale wierzymy, iż będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa ... Dz. 15, 11
... miłość Boża rozlana jest obficie w naszych sercach. Rzym. 5,5

A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, to jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. Rzym. 8, 28
Albowiem miłość Chrystusowa przyciska nas, jako tych, którzyśmy to osądzili, iż ponieważ jeden za wszystkich umarł, tedy wszyscy byli umarłymi;
A że za wszystkich umarł, aby ci, którzy żyją, już więcej sobie nie żyli, ale temu, który za nich umarł i jest wzbudzony. 2 Kor. 5, 14-15
Jeśli kto nie miłuje Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęty. 1 Kor. 16, 22
W sercu swoim przechowuję Słowo Twoje,
Ps. 119, 11
I powiesz: Tak mówi Pan. Ez. 2, 4
Niech Słowo Chrystusowe zamieszkuje w was obficie. Kol. 3, 16
A ja wam powiadam ... Mat. 5, 22.28 i inne.
Nadstaw ucha, Pasterzu Izraela, Ty, który prowadzisz Józefa jak stado ... Ps. 80,1 A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych Pana naszego Jezusa, wielkiego pasterza owiec ... Hebr. 13:20
A gdy się objawi Arcypasterz ... 1 P 2, 25
Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam ułożę je na ich legowisku - mówi Wszechmocny Jahwe Ezech. 34, 15 Ja jestem dobry Pasterz. Dobry Pasterz życie swoje kładzie za owce. [...]
będzie jedna owczarnia i jeden Pasterz.
J 10, 10-11.16
trzodę Bożą 1 Ptr. 1,2 Baranki moje, owce moje Jn. 21,15-16
Będę szukał zaginionych (to apwloloV - LXX) Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. (to apwloloV) Łuk. 19, 10
Jahwe jest pasterzem moim, ... lecz teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych. 1 P 2, 25
Niczego mi nie braknie. I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. J 10, 28
Na niwach zielonych pasie mnie.
Nad wody spokojne prowadzi mnie.
Ps. 23, 1-3
Ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód ... Obj. 7:17
Kogo Jahwe miłuje, tego karci i smaga. Prz. 3, 12 Kogo miłuję, tego karcę i smagam. Obj. 3, 19
Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności, [Bóg] da żywot wieczny. Rz. 2, 5.7 Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci żywot wieczny.Obj. 2, 10
Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Heb. 11, 16 Idę przygotować wam miejsce. J 14, 2
Niech wszystkie ludy, każdy z nich postępuje w imieniu swojego boga, lecz my będziemy postępowali w imieniu Jahwe, naszego Boga, po wiek wieków. Mich. 4, 5 I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu. Kol. 3, 17
niech zaufa imieniu Jahwe i niech polega na swoim Bogu! Iz. 50, 10 Przez wiarę w imię Jego wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie, wiara zaś przez Niego wzbudzona dała mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. Dz. 3, 16
Dlatego uwielbiajcie Jahwe w światłości, imię Jahwe, Boga Izraela na wyspach morskich! Iz. 24, 15
Aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. 2 Tes. 1, 12
Imię Jahwe jest mocną wieżą; ucieka do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny. Przyp. 18:10 A w imieniu jego narody pokładać będą nadzieję. Mat. 12, 21
Będę wielce się radował w Jahwe, weselić się będzie moja dusza w moim Boga, gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przykrył mnie płaszczem sprawiedliwości ... Iz. 61, 10 Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście, wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie, i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, Osiągając cel wiary, zbawienie dusz. 1 P 1, 8-9
Aby Bóg był wszystkim we wszystkim. 1 Kor. 15, 28 ... lecz Chrystus jest wszystkim we wszystkim. Kol. 3, 11
... według woli Boga i Ojca naszego,
Któremu chwała na wieki wieków. Amen. Gal. 1, 4-5
Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. 2 P 3, 18Powyższe zestawienie pochodzi z książki Edwarda Bickerstetha The Rock of Ages, wydanej przez Kregel Publications jako The Trinity.Na początek bieżącej strony Literatura Chrześcijańska - strona główna