Podsumowanie treści kanonów synodu w Orange, z artykułu N. A. Webera w Catholic Encyclopaedia:II Synod w Orange (529)

 1. Przyczyny konieczności łaski:
  1. grzech pierworodny, którego nie można usunąć bez niej (kan. 2);
  2. osłabienie woli w wyniku upadku człowieka (kan. 1);
  3. sam stan stworzenia (kan. 19).
 2. Działanie łaski przed usprawiedliwieniem. Łaska poprzedza każde działanie prowadzące do zbawienia. Z niej wypływa:
  1. modlitwa (kan. 3);
  2. pragnienie usprawiedliwienia (kan. 4);
  3. zapoczątkowanie wiary (kan. 5);
  4. każde działanie ku wierze (kan. 6);
  5. każdy godny pochwały czyn (kan. 7);
  6. każde przygotowanie do usprawiedliwienia (kanony 8 i 12);
  7. każda zasługa (kanon 18).
 3. Działanie łaski w początkowym usprawiedliwieniu czyli chrzcie. Łaska odnawia (kan. 13), usprawiedliwia (kan. 14), ulepsza (kan. 15), obdarza sprawiedliwością Chrystusa (kan. 18).
 4. Działanie łaski po usprawiedliwieniu w sprawiedliwych. Jest ona niezbędna do dobrych czynów (kan. 9); wytrwania (kan.10); składania ślubów (kan. 11); chrześcijańskiej odwagi (kan. 17); życia Chrystusa w nas (kan. 24); miłowania Boga (kan. 25).
 5. Uniwersalna konieczność łaski. Ta potrzeba łaski aby czynić dobro i unikać zła jest wyrażona w kanonach 9 oraz 20, a także w różnie interpretowanym kanonie 22.
W podsumowaniu, które następuje po kanonach ojcowie także odrzucają doktrynę o predestynacji do złego i ogłaszają zbawienie dostępne dla wszystkich ochrzczonych. Akta synodu, podpisane przez biskupów, prefekta pretorian Liberiusza i siedem innych wybitnych świeckich osób, przekazano do Rzymu, gdzie zostały zatwierdzone przez papieża Bonifacego II w dniu 25 stycznia 531 r. Konsekwentnie cieszą się one powszechnym autorytetem i wydrukowano je w "Enchiridion Symbolorum" Denzingera.

© Literatura Chrześcijańska
Na początek bieżącej strony Literatura Chrześcijańska - strona główna