BIBLIJNE ŚWIADECTWO O OSOBOWOŚCI I BOSKOŚCI DUCHA ŚWIĘTEGO

 

BIBLIJNE ŚWIADECTWO O BOGU OJCU I O CHRYSTUSIE

BIBLIJNE ŚWIADECTWO O DUCHU ŚWIĘTYM

I odpocznie na nim Duch Jahwe, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch umiejętności i bojaźni Pańskiej.

I będzie czułym w bojaźni Pańskiej, nie będzie według widzenia oczu swoich sądził, ani według słyszenia uszów swoich karał. Iz. 11, 2-3

To mówi Ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd ... Obj. 3, 1

I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego Baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu a to jest siedem duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. Obj. 5, 6

Albowiem oto ten kamień, który kładę przed Jozuego, na ten kamień jeden obrócone będą siedmioro oczu; oto Ja wyryję na nim napis, mówi Jahwe Zastępów, i usunę nieprawość tej ziemi w jednym dniu.
Zach. 3, 9

... Ponieważ się weselą, patrząc na ten kamień, to jest, na pion w ręce Zorobabela, [i] na te siedmioro, a są to oczy Jahwe, przebiegających nieustannie przez całą ziemię. Zach. 4, 10

Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem. Obj. 1, 4

A z tronu wychodziły błyskawice i głosy, i grzmoty; przed tronem zaś płonęło siedem ognistych pochodni; jest to siedem duchów Bożych. Obj. 4, 5

Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz! Klęknijmy przed Jahwe, naszym Stwórcą!

On bowiem jest Bogiem naszym, A my ludem pastwiska jego i trzodą ręki jego. Obyście dziś głos jego usłyszeli:

Nie zatwardzajcie serca waszego, jak w Meriba, Jak w dniu pobytu w Massa na pustyni,

Gdzie kusili mnie ojcowie wasi, Doświadczali mnie, chociaż widzieli dzieło moje.
Ps. 95, 6-9

Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie,
Nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, W dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili Mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, Chociaż oglądali dzieła Moje przez czterdzieści lat. Hebr. 3,7-9

Lecz oni byli przekorni i zasmucili Ducha Jego Świętego; wtedy przemienił się w ich nieprzyjaciela, sam przeciwko nim walczył.
Iz. 63, 10

Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy! Dz. 7, 51

Wtedy rzekł uczniom swoim: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.

Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje.
Mat. 9, 37-38

A gdy oni odprawiali służbę Pańską i pościli, rzekł Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem.

Wtedy, po odprawieniu postów i modlitwy, nałożyli na nich ręce i wyprawili ich.

A oni, wysłani przez Ducha Świętego, udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr. Dz. 13, 2-4

Które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę. 1 P 3, 20 I rzekł Jahwe: Nie będzie Duch Mój zmagał się z człowiekiem na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat. 1 Moj. 6, 3
Wtedy rzekł Jahwe do Mojżesza: Jak długo drażnić Mnie będzie ten lud? 4 Moj. 14, 11

Tak Jahwe sam jeden prowadził go, Nie było przy nim obcego boga. 5 Moj. 32, 12

Lecz oni byli przekorni i zasmucili Ducha jego Świętego; wtedy przemienił się w ich nieprzyjaciela, sam przeciwko nim walczył.
I wspomniał dawne dni, Mojżesza i jego lud: Gdzież jest Ten, który go wyprowadził z morza, gdzie pasterz jego trzody? Gdzież jest Ten, który włożył Ducha swego Świętego n
a niego?
Który sprawił, że po prawicy Mojżesza szło wspaniałe Jego ramię, który przed nimi rozdzielił wody, aby sobie zapewnić wieczne imię,
Który ich przeprowadził przez głębiny jak konia po stepie, a nie potknęli się?
Jak zwierzę schodzi w dolinę, tak Duch Jahwe spowodował, że odpoczął. Tak wiodłeś swój lud, aby sobie zapewnić sławne imię.
Iz. 63, 10-14
Rzekł Bóg Izraela, przemówiła do mnie opoka Izraela ... 2 Sam. 23, 3 Duch Pana przemawia przeze mnie, A słowo jego jest na języku moim. 2 Sam. 23, 2
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia,

I wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego,

Jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich.
Łuk. 1, 68-70

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości
2 Tym. 3, 16

... Dobrze Duch Święty powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza.
Dz. 28, 25

Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.
2 P 1, 21

Nie będziesz kusił Pana, Boga swego.
Mat. 4, 7

... Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu.
Dz. 5, 4

Dlaczego zmówiliście się, by kusić Ducha Pańskiego?
Dz. 5, 9

Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego ... ?
Dz. 5, 3

Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim.
2 Kor. 6, 16
Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? 1 Kor. 3, 16

Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?
1 Kor. 6, 19

Wysławiajcie Jahwe, albowiem jest dobry, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

Wysławiajcie Boga nad bogami! Albowiem na wieki trwa łaska jego!

Wysławiajcie Pana nad panami, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

Tego, który sam czyni wielkie cuda, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
Ps. 136, 1-4

Nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie w przywodzeniu pogan do posłuszeństwa słowem i czynem,

Przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego, tak iż aż .... po Ilirię, rozkrzewiłem ewangelię Chrystusową.
Rzym. 15, 18-19

Ja, Ja jestem tym, który was pociesza.
Iz. 51, 12

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy,

Który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza.
2 Kor. 1, 3-4

Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Jan 14, 26

A tak zbory po wszystkiej Judzkiej ziemi i Galilei, i Samarii miały pokój, budując się i chodząc w bojaźni Pańskiej, a przez pociechę Ducha Świętego pomnażały się.
Dz. 9, 31

Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. 1 Jan. 5, 4 Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. Jan. 3, 6

I stało się, gdy był ochrzczony wszystek lud, i gdy Jezus był ochrzczony, i modlił się, że się niebo otworzyło; I zstąpił Nań Duch Święty w kształcie cielesnym jako gołębica, i stał się głos z nieba, mówiący: Tyś jest on Syn mój umiłowany; w tobie mam upodobanie.
Łuk. 3, 21-22

Idźcie tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
Mat. 28, 19

A ten, który bada serca wie, jaki jest zamysł Ducha, ponieważ według Boga przyczynia się za świętymi.
Rzym. 8, 27

Bo któż z ludzi wie, co jest w człowieku, oprócz ducha człowieczego, który w nim jest? Także też i tego, co jest w Bogu, nikt nie wie, tylko Duch Boży.
1 Kor. 2, 11

Lecz gdy przyjdzie on Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę; bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i przyszłe rzeczy wam opowie.
J 16, 13

A Duch wyraźnie mówi, iż w ostatecznych czasach odstąpią niektórzy od wiary, słuchając duchów zwodzących i nauk diabelskich. 1
Tym. 4, 1

I rzekł Duch Filipowi: Podejdź i przyłącz się do tego wozu.
Dz. 8, 29
Opracowano na podstawie książki "The Rock of Ages".


Na początek bieżącej strony Literatura Chrześcijańska - strona główna